На главную
Карта сайта

Річний звіт за 2011 рік (Виконання розпорядження № 03/02-р/3826/12 від 28.08.2012).

Титульний аркуш  
Зміст  
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента  
Інформація про державну реєстрацію емітента  
Банки, що обслуговують емітента  
Основні види діяльності  
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці  
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента  
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента  
Інформація про загальні збори акціонерів  
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
Інформація про випуски акцій емітента  
Опис бізнесу  
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  
Інформація щодо вартості чистих активів емітента  
Інформація про зобов'язання емітента  
Інформація про стан корпоративного управління  
Річна фінансова звітність